ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met onze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.

2. Onze prijzen zijn gesteld in Euro(€), exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

        2.1. Bouwbedrijf B&M en de opdrachtgever zijn slechts aan de offerte(-s) gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 

2.2. Wijziging van de overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdracht bevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

2.3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Bouwbedrijf B&M gewerkte uren, evenals de daadwerkelijk door Bouwbedrijf B&M gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 

2.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, worden deze kosten als meerwerk in rekening gebracht. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal Bouwbedrijf B&M de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

2.5. Uitvoering van de overeenkomst: Bouwbedrijf B&M zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2.6. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Bouwbedrijf B&M alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bouwbedrijf B&M het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Bouwbedrijf B&M bij opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens Bouwbedrijf B&M bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

 

4. De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitingsmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

 

4.1. De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.

 

4.2. De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c. q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.

 

5. Bouwbedrijf B&M verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering in overeenstemming met de in de branche geldende gebruiken.

 

5.1. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van

 

Bouwbedrijf B&M beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

5.2. Bouwbedrijf B&M is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

5.3. Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor   Bouwbedrijf B&M voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

5.4. Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Bouwbedrijf B&M, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeftBouwbedrijf B&M het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bouwbedrijf B&M. Bouwbedrijf B&M is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten, en/of onduidelijkheden in offertes, opdracht bevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdracht bevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Bouwbedrijf B&M als bindend.

 

6.1. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 

6.2. Bouwbedrijf B&M aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 

6.3. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Bouwbedrijf B&M niet, met name zal Bouwbedrijf B&M in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

 

6.4. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

 

6.5. Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

 

6.6. Op geleverde goederen is Bouwbedrijf B&M nimmer gehouden een verder gaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Bouwbedrijf B&M verstrekte garantie.

 

6.7. Bouwbedrijf B&M zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

6.8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bouwbedrijf B&M slechts aansprakelijk zijn voor een maximum van 10% van de offerte.

 

7. Bouwbedrijf B&M verlangt een aanbetaling van 30 procent binnen twee weken nadat de offerte door de opdrachtgever is ondertekend, veertig procent bij aanvang van de werkzaamheden en 30 procent binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening, tenzij anders is overeengekomen.

 

7.1. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf dit moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

 

7.2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Bouwbedrijf B&M en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Bouwbedrijf B&M onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

7.3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerst plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De opdrachtgever is verplicht bij betaling het debiteuren- en factuurnummer te vermelden.

 

7.4. Alle kosten vallende op (buiten-)gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van € 50,00 .

 

7.5. Bouwbedrijf B&M blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 

7.6. De vorderingen van Bouwbedrijf B&M op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aanBouwbedrijf B&M ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

 

7.7. In dat geval is Bouwbedrijf B&M bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bouwbedrijf B&M schadevergoeding te vorderen.

 

8. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bouwbedrijf B&M geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bouwbedrijf B&M niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen. Werkstakingen daaronder begrepen.

 

8.1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bouwbedrijf B&M opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Bouwbedrijf B&M bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Bouwbedrijf B&M gerechtigd het al uitgevoerde c. q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

9. De door Bouwbedrijf B&M aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van Bouwbedrijf B&M. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

 

10. Op elke overeenkomst tussen Bouwbedrijf B&M en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Bouwbedrijf B&M.